Voorwaarden en disclaimer voor de BeursAccent Service - BeursAccent

Ga naar de inhoud
Insider Service

Disclaimer en Privacy Reglement en Voorwaarden
BeursAccent Nieuwsbrief

 
De eigenaren en schrijvers van de BeursAccent Nieuwsbrief accepteren op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor wat u als lezer/abonnee met de gegevens op de site en in de E-mail service doet.
Beurzen en markten zijn in zekere zin onvoorspelbaar en daarnaast zijn de gegevens op de site en in de mailing aan veroudering onderhevig. Daar wij geen enkele invloed hebben op wanneer u een door ons geschreven stuk tekst leest en wanneer u er iets op gaat doen, sterker nog, WAT u met de gegevens gaat doen, is het duidelijk dat uw acties ook UW verantwoordelijkheid zijn.

De eigenaars en schrijvers hebben geen bovenmenselijke gaven (zover bekend) en behouden zich het recht voor menselijke fouten te mogen maken. Dat houdt in dat een koers ook een keer een ongewenste richting op kan gaan, of dat een visie niet uitkomt.

De informatie die wij verstrekken is geen persoonlijk beleggingsadvies
. Raadpleeg altijd eerst uw vermogensbeheerder c.q. beleggingsadviseur voordat u gaat investeren c.q. beleggen.

Alle content op de site en in de e-mail is met de grootste zorg en aandacht gemaakt. Het analyseren van economische waarden / koersen is echter geen absolute wetenschap. De geschreven content is dan ook geheel vrijblijvend en u bent zelf eindverantwoordelijke voor de uiteindelijke beleggingsbeslissingen die u neemt. De serviceverleners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die op welke wijze dan ook bij uw beleggingen zijn ontstaan. Dit houdt dus ook in dat een schade ontstaan doordat een bericht bijvoorbeeld niet of te laat is ontvangen, nooit verhaald kan worden. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. De service kan u daarin tot enorme steun zijn, maar u bent en blijft de enige persoon die met betrekking tot uw eigen vermogen handelingsbekwaam is.
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

De gegevens op deze Internet pagina en in de E-mail service zijn naar wij menen, betrouwbaar. Echter, ondanks ingebouwde controles, kunnen zich onjuistheden bevinden in cijfers en gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkeerde informatie, evenmin voor ongunstige of onjuiste beslissingen genomen op basis van verkeerde of juiste gegevens op onze Internet pagina's of in de E-mail service.

De informatie die wij verstrekken, moet gezien worden als een richtlijn en persoonlijke mening maar mag niet gezien worden als persoonlijk aan u gegeven beleggingsadvies. Wanneer we termen als adviseren, tip, … gebruiken, moet dit tevens gezien worden als een persoonlijke mening onzerzijds en niet als een absolute waarheid. De beurs is in principe onvoorspelbaar en geen enkele mening mag als absolute waarheid gezien worden.

De basis van onze nieuwsbriefservice is het feit dat we succesvolle beleggers zijn, die u laten meelezen bij wat we zelf in de energiesector doen. Dat is de kern van de service. We zijn geen beleggingsadviseurs, zijn geen vermogensbeheerders en hebben in die richting ook geen ambities.

De eigenaren en schrijvers behouden zich nadrukkelijk het recht voor om posities in genoemde posities aan te houden. Wij vinden het een pré als we de posities die we noemen ook zelf innemen. Dat heeft het gevaar in zich van frontrunning, vandaar dat we altijd zullen aangeven wat onze acties zijn of zullen worden. We laten u ook altijd vooraf weten of we zelf al posities hebben ingenomen.
De andere zijde van het spectrum is wel schrijven en praten over beleggen, maar er zelf het risico niet lopen. Wij zijn van mening dat het op die manier werken ongeloofwaardig en onwenselijk is.

Geen enkele garantie kan worden gegeven met betrekking tot de tijdigheid van de verstrekte gegevens. Natuurlijk streven we naar een adequate berichtgeving, maar u als belegger bent zelf verantwoordelijk voor de posities die u inneemt of al ingenomen heeft. Bij een maandelijkse nieuwsbrief kan je niet alle situaties voor blijven.
Alle informatie die wij aanbieden is wellicht ook elders op het Internet al dan niet tegen betaling te verkrijgen. Indien u posities inneemt, bent u zelf verantwoordelijk om de voor u dan belangrijke gegevens en eventuele persoonlijke stop loss of winstname niveaus bij te houden.

Heel belangrijk is te weten dat storingen of andere oorzaken er voor kunnen zorgen dat u één of meerdere berichten niet zult ontvangen. Houdt u daarom altijd uw posities goed in de gaten en grijp in als dat moment om in te grijpen is bereikt. Wij kunnen de ontvangst van berichten op geen enkele wijze 100% garanderen en zullen dan ook geen verantwoording willen en kunnen dragen voor verliezen die het gevolg zijn van een niet of een te laat ontvangen bericht... Wat er ook de oorzaak van is. Normaal gesproken krijgt u overigens bij het innemen van de positie ook al door wat ons advies is voor verkoop. U bent dus nooit afhankelijk van een bericht van ons.


Uw gegevens, zoals E-mail adres etc. zullen door ons nooit aan derden verstrekt worden. Wij verwachten van u hetzelfde met de van ons ontvangen berichten!
In de E-mails en op de site zult u mogelijk zo nu en dan gerelateerde reclames aantreffen. Het staat u volledig vrij daar al dan niet gebruik van te maken. De eigenaars en schrijvers nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de in de advertenties aangeboden producten. De verantwoordelijkheid voor die producten ligt bij de aanbieders daarvan.

Op reacties van abonnees zal zo spoedig als mogelijk gereageerd worden, maar er wordt geen garantie gegeven voor de periode waarbinnen een reactie zal komen. Een reactie op uw vraag kan rechtstreeks, maar kan ook via de reguliere mailing of op de site gegeven worden. Met name als dezelfde vraag meerdere keren binnenkomt is een reactie via de reguliere communicatielijn mogelijk te prefereren. We benadrukken dat we geen individuele beleggingsadviezen mogen geven. Daarvoor moet u een vermogensbeheerder in de arm nemen.


Wij raden u aan alle content op deze site te toetsen en vergelijken met content die u elders op Internet vindt. Neemt u nooit iets klakkeloos voor waarheid aan en bepaalt u altijd uw eigen standpunt. Wij verkondigen op de site onze mening en visie. Die mening of visie kan anders zijn dan de mening die u of anderen er op nahouden. Zelfs als u het eens bent met onze mening, kan het verhelderend zijn deze te toetsen met een afwijkende mening.

Het abonnement op deze service is strikt persoonlijk! Het is u NIET toegestaan berichten en of beveiligde Internet pagina's te delen met anderen. Overtreding daarvan kan worden bestraft met uitsluiting van de service. Daarbij zullen we eventueel geleden schade, zoals gederfde abonnementsinkomsten, verhalen op de overtreder.

We benadrukken nog maar eens:
De service is gericht aan de lezers op de mailinglist en is niet bedoeld als individueel (beleggings)advies dat te allen tijde voor iedereen geschikt zal zijn. Wij kennen uw situatie niet. De haalbaarheid en uitvoering van orders is iets dat u als belegger zelf of in samenspraak met uw adviseur of vermogensbeheerder moet regelen. We bieden u nadrukkelijk geen commercieel individueel advies of vermogensbeheer aan.
Omdat wij volledig overtuigd zijn van de waarde van deze nieuwsbrief geven wij u een maand lang de “Niet Goed Geld Terug Garantie”. Wat houdt dit in? Dit houdt in dat u op ieder moment in de eerste maand uw abonnement kunt opzeggen als u niet tevreden zou zijn met de informatie die wij u verstrekken. U ontvangt dan automatisch en zonder vragen het abonnementsgeld terug. Ongeacht of en wanneer u in die eerste maand uw abonnement opzegt, mag u altijd alle nieuwsbrieven en Bonus rapporten houden die u al gekregen heeft. Dit doen wij in vertrouwen en als dank dat u deze unieke “BeursAccent Nieuwsbrief” een plaats wilt geven in uw beleggingsstrategie.


-----------

BeursAccent BV, gevestigd aan Sint Oedenrodeseweg 41 5681 PH BEST, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.beursaccent.nl
http://www.mooiebeursdag.nl
Sint Oedenrodeseweg 41 5681 PH BEST +310629067997
Tom Lassing is de Functionaris Gegevensbescherming van BeursAccent BV Hij is te bereiken via tom@lassing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BeursAccent BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens (in principe nog niet, maar wie weet in de toekomst...)
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (Slechts op beperkte wijze en lang niet op alle plekken en websites)
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende van onze eigen websites heen (alleen heel beperkt)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app (nog niet, maar misschien in de toekomst)
- Internetbrowser en apparaat type (Dat interesseert ons niet, maar de gekochte software legt dat automatisch vast)
- Bankrekeningnummer (alleen als u iets bij ons gaat bestellen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tom@lassing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BeursAccent BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrieven, rapporten en e-boeken
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- BeursAccent BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- BeursAccent BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Dit uiteraard alleen bij betalende klanten. Ieder bedrijf heeft die verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming
BeursAccent BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BeursAccent BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BeursAccent BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Als u uitschrijft van gratis services wordt de verzending van berichten direct gestopt. Uiterlijk twee jaar na uitschrijven zijn alle elektronische gegevens van u uit onze systemen verdwenen.
Bent u een betalende klant, dan geldt het bovenstaande ook voor de verzend systemen. Echter onze administratie moet wettelijk tenminste 7 jaar bewaard worden, met enkele uitzonderingen die tot 10 jaar gaan. Binnen twee jaar na die maximale wettelijke bewaartermijn zijn uw gegevens gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden
BeursAccent BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BeursAccent BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BeursAccent BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BeursAccent BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we mogelijk op enkele sites of pagina's cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze websites worden mogelijk ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van mogelijke bedrijven die op bepaalde sites en pagina's cookies geplaatst hebben:
Google Analytics
Facebook (hiervan zijn we ons niet bewust, maar we kunnen het niet uitsluiten)
Onze host bedrijven: Amenworld, Leaseweb etc. We zijn ons hier niet van bewust, maar we kunnen het niet uitsluiten)
Cookies geplaatst door software die we ingekocht hebben. Dit is onder meer nodig om een goed affiliate netwerk op te bouwen, maar ook autoresponder software werkt er mee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u in enkele gevallen zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Ook kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tom@lassing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BeursAccent BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BeursAccent BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BeursAccent BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met tom@lassing.nl

We doen er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Immers is dat ook ons belang.
Helaas is het tegenwoordig zo dat zelfs overheden en banken niet veilig meer zijn en het is een utopie te denken dat iets 100% veilig kan zijn. Immers zijn zelfs overheden tegenwoordig gerechtigd om te hacken en illegaal in te breken. Software moet zo gemaakt worden (willen de overheden) dat er vanuit de fabriek al gaten in zitten, zodat geheime diensten kunnen snuffelen. Diezelfde overheid verplicht bedrijven om 'veilig' te zijn. Waanzin is het en we kunnen u niet meer beloven dan ons best te doen uw gegevens te beschermen tegen criminelen en de overheid. (als dat al niet dezelfden zijn)  


Vriendelijke groeten,
Tom Lassing
BeursAccent, de Trendspecialist Nieuwsbrief

Terug naar de voorpagina


Pro Gain BV KvK 17254080 BTW 8208.89.234
Sint Oedenrodeseweg 41 5681 PH BEST Tel: 06-29067997
Terug naar de inhoud